Vedtak og tolkninger

Her finner du vedtak av styret eller generalforsamling i saker som utfyller vedtektene eller vedtak om tolkninger av vedtekter. 

Ladeanlegg for El-biler i fellesgarasje


Ved ekstraordinært sameiermøte 4. desember 2019 ble det enstemmig vedtatt at Sameiet etablerer ladeanlegg for el-biler. 
Sameiermøtet vedtok også at kostnaden for etablering av infrastrukturen i fellesgarasjen betales av den enkelte sameier - ikke fra felleskassen. De med to parkeringsplasser betaler det doble.


Med etableringen av ladenettet tillates ikke lenger etablering av egne ladepunkter for el-bil (Schuko - vanlig stikkontakt).

Vinduer


Styresak sak 31/14 - Vedtekter
Våre vedtekter § 5 sier: «Dører tilhørende den enkelte seksjon vedlikeholdes innvendig og utvendig av den enkelte seksjonseier. Vinduer vedlikeholdes innvendig og utvendig av den enkelte seksjonseier, dog ikke utvendig vedlikehold av de vinduer som ikke kan nåes uten stillas eller lignende. Nødvendig utskiftning av dører og vinduer tilhørende den enkelte seksjon må betales av den enkelte seksjonseier. Nødvendig stillas eller lignende betales av sameiet etter godkjenning av styret.»


Når det gjelder takvinduene, har styret vedtatt og praktisert en fortolkning av vedtektene, som det også har vært enighet om på sameiets generalforsamling. Den er i tråd med vedtektenes ordlyd - altså seksjonseiers ansvar mht. utførelse av vedlikehold og kostnader ved utskifting.


Når det gjelder vinduer i fasadevegger som ikke kan nås uten bruk av stillas eller stige, er styret imidlertid enige om at vedtektenes krav om dekning av arbeidskostnadene ved utskifting av vinduer der seksjonseier ikke selv kan utføre vedlikehold – er urimelig.


Vedtak
Styret vedtar følgende tolkning og praksis: Ved utskifting av vinduer i fasadevegger som ikke kan nås uten bruk av stillas eller stige, og der utskifting skyldes naturlig fornying, dekker sameiet arbeidskostnadene. Vinduet betales av seksjonseier.
Vedtektenes § 5 foreslås ikke endret. Styret føler likevel behov for å se på alternative vedtekter i sammenlignbar bygningsmasse/lag og utrede hva eventuelle endringer vil medføre praktisk og økonomisk for vårt sameie.

Varmepumpe

Årsmøte 2022:
Styret har årsmøtets tilslutning til at det kan installeres varmepumper i sameiet.
Rammebetingelser for individuell montering av varmepumpe utarbeides i henhold til
innstilling lagt frem på årsmøtet i 2013.
Retningslinjer ble utarbeidet og publisert 27.09.22 og finnes her.

Tidligere vedtak som utgår:

Styret la på årsmøtet 2013 frem en instillig om varmepumper. 
Her er denne:
Styret mener i utgangspunktet at å vurdere energieffektive løsninger i boligene er fremtidsrettet og fornuftig. Men i en slik vurdering er det viktig å ikke bare å se på ulike tekniske løsninger og estetikk, men også se på eventuelle konsekvenser.
Ved montering av varmepumpe har man på den ene siden en potensiell besparelse på forbruk av energi til oppvarming. På den andre siden har man støy og evt. andre utfordringer med montering og drift.
I den grad vi i fremtiden skal tillate individuell montering av varmepumper i Lønborg Terrasse, føler styret at det er viktig at det i forkant etableres en rammebeskrivelse. En rammebeskrivelse som inneholder kvalitetskrav til varmepumpe, leverandørspesifikasjoner, plasseringshenvisninger, monteringsbeskrivelse i tillegg til andre krav sameiet ønsker å stille til beboere som ønsker å montere varmepumpe.
I tillegg til en generell rammebeskrivelse ser styret også for seg at det skal signeres en avtale mellom beboer og sameiet for å avklare eventuelle ansvarsforhold. I denne avtalen bør det som eksempel listes opp hva beboer forplikter seg til ved montering av varmepumpe og ved eventuell en senere demontering. Denne eventuelle avtalen må også følge med leiligheten ved salg, slik at ny eier overtar ansvaret.

Styret ønsker å innhente opplysninger og råd fra fagmiljøet, og brukere som vi kan sammenligne oss med – for å komme med en innstilling til et senere årsmøte i sameiet.
Styret kommer derfor ikke til å tillate montering av varmepumpe i noen eierseksjoner før dette arbeidet er ferdig.