Systematisk internkontrollarbeid i Lønborg Terrasse

Hovedmålene for internkontrollarbeidet i Lønborg Terrasse er at vi skal ha et trivelig og sikkert bomiljø for alle. Vi skal ta vare på vår felles bygning og materiell samt forhindre belastning på det ytre miljø. Disse målene skal vi nå gjennom et systematisk internkontrollarbeid.

Styret arbeider systematisk med internkontrollarbeid, men hver og en seksjonseier må også delta aktivt i dette arbeidet for at vi skal klare å nå disse målene.

Grovt sett kan man si at styret har HMS-ansvaret for fellesområdene. Det vil si brannsikring, vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg, avfallshåndtering, teknisk utstyr som heiser med mer. Videre kan det nevnes dugnad, bekjempelse av skadedyr, vedlikehold av bygningsmasse, trapper, gangveier og trafikk og sist men ikke minst informasjon til beboerne om beboernes ansvar.

Seksjonseier har et selvsagt ansvar i egen boenhet.

Du har selv ansvar for bla. brann- og elsikkerhet samt VVS anlegg i egen boenhet. Det vil si at du som seksjonseier selv skal sørge for at elektrisk anlegg og VVS- utstyr i boligen til enhver tid er i orden og at brannvernutstyr i boligen (røykvarsler og slokkeutstyr) til enhver tid er være intakt. Dette viser at du selv har ansvaret for helse, miljø og sikkerhets-arbeidet innenfor egen eierseksjon.
Men hver og en har også sin del av ansvaret for det generelle internkontrollarbeidet. Det betyr at når du oppdager du feil, mangler eller skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, skal du å melde fra om dette til styret.

Diverse HMS-dokumenter

Internkontrollmappe


Hensikten med å arbeide etter innholdet denne permen er å sikre at det iverksettes og gjennomføres tiltak for å sikre tilfredsstillende drift, vedlikehold og sikkerhet av Lønborg Terasse’s bygning, vvs- og el-installasjoner, heisanlegg og brannsikkerhet mm.

Denne permen vil fungere som en del av et internt kontrollsystem og dermed også oppfylle myndigheters krav til dokumentasjon.
Vi tror også det kan være nyttig at den enkelte sameier er kjent med innholdet i denne permen.

Brann i el-bil i fellesgarasje


Brann i en elbil krever en litt annen tilnærming enn en "normal" bilbrann. Her kan du lese litt om dette. Styret har implementert denne problemstillingen i sameiets HMS-rutiner.

Har du skaffet deg el-sykkel?

Som elsykkeleier er det viktig å oppbevare og håndtere batteriet riktig – ikke minst for å redusere sjansen for brann i batteriet.

Avviksskjema


Den enkle definisjonen av et avvik er: "Et avvik er en uønsket hendelse som inntreffer og som har ført til skade på mennesker, miljø eller utstyr."
Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde skriftlig fra, rette opp og forebygge for å forhindre at en uønsket hendelse inntreffer.

Skjemaet og behandlingen av dette skal sikre at brudd på vedtekter/regler eller avvik blir registret og behandlet på forsvarlig måte.

Sjekkliste årlig HMS runde


Én gang per år gjennomfører styrets leder sammen med en ansvarlig for HMS-arbeidet en vernerunde. Vernerunden bør foretas i forkant av styrets årsberetning.  Vernerunden skal gjøres i henhold til sjekklisten som kommer frem som Vedlegg 5 (Sjekkliste for vernerunde).
Rapporten fra vernerunden skal forelegges styret.